Annonu en de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking treden als opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Onderdeel van de AVG is dat bij de verwerking van persoonsgegevens afspraken
gemaakt moeten worden tussen de partij die verantwoordelijk is voor de gegevens
(u) en de verwerkende partij (Annonu). Deze afspraken dienen te worden
vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wat is een verwerkersovereenkomst?
In de verwerkersovereenkomst staat bijvoorbeeld opgenomen hoe wij omgaan met
de verwerking van persoonsgegevens, welke beveiligingsmaatregelen wij nemen en
wat de procedure is bij een datalek. De verwerkersovereenkomst hebben wij
onderdeel gemaakt van onze geactualiseerde Algemene Voorwaarden.

Verschillende soorten dienstverlening
De werkzaamheden die wij voor u of uw onderneming(en) verrichten zijn onder te
verdelen in verschillende afzonderlijke diensten waaronder:
• Boekhoudwerkzaamheden
• Belastingaangiften
• Financiele rapportages
• Samenstellen Jaarrekening
• Salarisadministratie

Bij de uitvoering van deze werkzaamheden maken wij gebruik van verschillende
software leveranciers; Exact Globe, Elsevier Nextens, Salarispakket NMBRS,
Visionplanner, Exact Online, Unit4 Audition, HelloFlex, HelloService, E-uur van
Akyla en Elvy. Deze partijen kwalificeren wij als sub-verwerker, waarbij wij er voor
zorgdragen dat de sub-verwerker is onderworpen aan de verwerkersovereenkomst
zoals opgenomen in onze geactualiseerde Algemene Voorwaarden, dan wel aan
een sub-verwerkersovereenkomst.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met uw accountmanager
op te nemen.